SRC - proč je to důležité?

Název:
SRC = Short Range Certifikate

Volný překlad:
"Oprávnění k rádiovému spojení na malou vzdálenost"

Výklad:
Držitel oprávnění využívá ke spojení rádiové vlny v LODNÍM pásmu VHF na rekreačních jachtách (Non Solas Ships) kdekoliv na evropském moři nebo na řece (Vnitrozemských vodách) tak jako doposud. Co je navíc je, že smí využívat prvků GMDSS.


Laicky:
GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) je systém záchrany života na moři, je to myšlenka, ne zařízení. Cílem systému je, aby se námořník dovolal na břeh z kteréhokoliv místa na zeměkouli. Tomu je podřízena technická vybavenost systému (satelity a další) a lodí (EPIRB boje a další).

Prvky GMDSS jsou
- technická zařízení (přístroje) v rámci bezpečnosti na moři (boje EPIRB, SART, PLB, atd.)
- a digitalizace radiostanic (viz dále), což umožnilo zavést nové funkce radiostanic, kterými se přiblížily k dnešním mobilním telefonům.

Digitalizace a nové funkce
... velmi zrychlují komunikaci (je mnohem rychlejší a přesnější, nezkreslená šumem) a záměrně vůbec nepoužívají 16. kanál, aby mohl zůstat výhradně pro tísňovou komunikaci. Naopak, byl pro ně vyčleněný 70. kanál, kde se teď nesmí mluvit. Nové radiostanice ani neumožní jeho naladění, staré ještě ano. Přes něj se vysílají právě tyto zprávy, ale v digitální podobě.

Pzn.: 
   Zprávy jsou vysilány digitální cestou. Digitalizace je podobná situaci, kdy jsme běžným telefonem omylem zavolali na faxové číslo. Slyšeli jsme "pípání", digitální přenos. Není to tedy hlasová zpráva, ale zpráva převedena do jedniček a nul "1" a "0" podobné faxu. Takto předávané zprávy jsou mnohem rychlejší a mnohem srozumitelnější. Mluvené slovo občas zaniká v šumu radiostanice.

    Novinky se netýkají jen volání MAYDAY, ale i ostatních zpráv včetně běžného rutinního volání mezi dvěma loděmi. Využívají je například pobřežní stanice pro navigační informace (nové překážky, aktuální úpravy lodního provozu, vojenská cvičení, apod.), pro navigační varování (poškození majáku, atd.), meteorologická varování či běžné předpovědi počasí. Aby šly tyto nové funkce spustit jsou jim přiřazena tlačítka jako např. DISTRESS a nebo se spouští přes MENU.

   Staré typy radiostanic není třeba vyhazovat. Dají se doplnit zařízením, tzv. DSC kontrolérem, který nové funkce zajistí i na starých radiostanicích. Je to samostatný přístroj, který je v nových radiostanicích již zabudovaný.

Význam:
   Významů je mnoho. Nejen zrychlení a zpřesnění komunikace, uvolnění 16. kanálu pro nouzová volání, ale i například k neomylnému přivolání obsluhy k radiostanici ať je kdekoliv na palubě plachetnice. Radiostanice prostě zvoní a zesiluje. Obsluha MUSÍ přijít a minimálně vypnout zvonění. Jestli zprávu teď přijme nebo ne je už možnost volby, protože se lze k volající stanici později vrátit a další...

Praktický výcvik:
   Evropské státy se na konferenci (myslím, že je to WRC ) dohodly, že je nutný praktický výcvik na radiostanicích. Vše je v souladu s ITU (pravidla radiového provozu celosvětově) a CEPT (pravidla radiového provozu evropsky).


Odborněji:

Důležité mezinárodní organizace:

  • Organizace spojených národů (OSN)
  • Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

   Česká republika je členem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). ITU je agentura Organizace spojených národů (OSN), která se zabývá standardizací, regulací a koordinací telekomunikací a informačních technologií na celosvětové úrovni. Česká republika jako členský stát ITU má možnost účastnit se diskusí, přispívat k tvorbě standardů a regulací v oblasti telekomunikací a mít přístup k informacím a zdrojům poskytovaným touto organizací. Česká republika je členem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). ITU je agentura Organizace spojených národů (OSN), která se zabývá standardizací, regulací a koordinací telekomunikací a informačních technologií na celosvětové úrovni. Česká republika jako členský stát ITU má možnost účastnit se diskusí, přispívat k tvorbě standardů a regulací v oblasti telekomunikací a mít přístup k informacím a zdrojům poskytovaným touto organizací.Kromě výše uvedeného má Česká republika i povinnosti a závazky vyplvající z členství v ITU. Je to zejména:

  • Dodržování pravidel a směrnic
  •  Spolupráce a koordinace
  • Implementace do vnitrostátních zákonů

Dodržování pravidel a směrnic:
Česká republika je povinna dodržovat přijaté standardy, směrnice a regulace týkající se telekomunikací stanovené ITU.

Spolupráce a koordinace:
Mělo by aktivně spolupracovat s ostatními členy ITU a poskytovat informace, pokud je to nutné, pro koordinaci telekomunikačních služeb a standardů.•

Implementace do vnitrostátních zákonů:
Má povinnost implementovat doporučení a směrnice ITU do svých vnitrostátních právních předpisů tam, kde je to relevantní.

   Vznik certifikátu SRC souvisí s implementací GlobalMaritimeDistress and SafetySystem (GMDSS), což je mezinárodní systém pro bezpečnost a nouzové volání na moři. SRC je jedním z certifikátů, který potvrzuje schopnost operátora používat VHF radiostanici a DSC (Digital SelectiveCalling) v rámci tohoto systému v určitých oblastech moře (například v A1 oblastech definovaných GMDSS).

   Průkaz SRC opravňuje jeho držitele k obsluze lodních stanic využívajících kmitočtová pásma velmi krátkých vln (VKV) systému GMDSS používaných na základě dobrovolnosti, na non-SOLAS lodích (mezi prvky GMDSS patří i systém DSC, kterým je dnes vybavena většina lodních VKV radiostanic), které nemají podmínku vybavení systémem GMDSS.
   Průkaz se vydává v souladu s Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a Doporučením CEPT ERC/REC 31-04. Uchazeči o tento průkaz musí projít speciálním praktickým kursem v ovládání komunikační techniky vyhrazené pro SRC v rámci systému GMDSS.
   Průkaz SRC je určený pro obsluhu moderních VKV lodních radiostanic vybavených DSC kontrolérem (většina lodních radiostanic) a jeho držitel je rovněž vyškolen v zacházení s dalšími prvky systému GMDSS (EPIRB bóje, NAVTEX a SART). Tento průkaz je celoevropsky uznáván a lze jej rovněž použít pro obsluhu lodních stanic na vnitrozemských vodních cestách.
Implementace doporučení CEPT ERC/REC 31-04 (Tento dokument popisuje harmonizované postupy zkoušek CEPT pro SRC): 
https://docdb.cept.org/download/2432Tyto postupy obsahují popis teoretických znalostí a praktických dovedností, které je nezbytné dokázat pro získání průkazu. 

(Pavel Burkert, odborná konzultace Michal Oplt)

Podívejte se: